Eficiència Energètica s’incorpora com a criteri qualitatiu en licitació pública

L’Eficiència Energètica, concepte de l’ús eficient de l’energia, i que té com a objectiu la reducció del consum d’energia, optimitzant els processos productius i l’ús de la mateixa o menys energia per produir més béns i serveis, s’ha incorporat com a criteri qualitatiu que l’òrgan de contractació pot establir per adjudicar una licitació pública.

Els individus i les organitzacions que són consumidors directes de l’energia poden reduir el consum energètic per disminuir costos i promoure sostenibilitat econòmica, política i ambiental. Els usuaris industrials i comercials poden desitjar augmentar eficàcia i maximitzar així el seu benefici. El consum de l’energia està directament relacionat amb la situació econòmica i els cicles econòmics, per la qual cosa és necessària una aproximació global que permeti el disseny de polítiques d’eficiència energètica. A partir de 2008 l’alentiment del creixement econòmic va significar una reducció del consum a nivell global que va tenir el seu efecte sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Entre les preocupacions actuals està l’estalvi d’energia i l’efecte mediambiental de la generació d’energia elèctrica, buscant la generació a partir d’energies renovables i una major eficiència en la producció i el consum, que també s’anomena estalvi d’energia.

L’any 2014 la UE va posar les bases amb la Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, que posteriorment van ser traslladades a l’ordenament jurídic espanyol amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la qual ha entrat en vigor el 9 de març de 2018.

 

En l’article 145 de la nova Llei de Contractes del Sector Públic preveu, per primera vegada, la inclusió de les característiques mediambientals com un dels aspectes a tenir en compte en els criteris qualitatius d’adjudicació. Destaca de manera textual “Les característiques mediambientals podran referir-se, entre altres, a la reducció del nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle; a l’ús de mesures d’estalvi i eficiència energètica i la utilització d’energies procedents de fonts renovables durant l’execució del contracte; i al manteniment o millora dels recursos naturals que es poden veure afectats per l’execució del contracte “.

La nova Llei busca, en primer lloc, aconseguir una major transparència en la contractació pública i reduir la càrrega burocràtica per als licitadors mitjançant la simplificació dels tràmits i la utilització de mitjans electrònics. Aquesta mesura també facilitarà l’accés per a les pimes i reduirà els temps d’adjudicació.

D’altra banda, la nova llei serà més estricta amb les ofertes anormalment baixes i seran rebutjades si es comprova que no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.

En segon lloc, la Llei 9/2017 busca aconseguir una millor relació qualitat-preu. La persecució d’aquest segon objectiu ha servit de base per a la inclusió d’aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l’objecte del contracte, els quals al seu torn han obert la porta a la inclusió de criteris d’eficiència energètica.

En els següents enllaços es pot aprofundir en la Llei de Contractes del Sector Públic:
https://www.eseficiencia.es/biblioteca/ley-contratos-sector-publico
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols deixar un comentari?
Pregunta'ns el que vulguis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *